Η επιχείρηση “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΠΕ ” που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη εντάχθηκε στη δράση “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων” προϋπολογισμού 310 εκατ. Ευρώ. Η δράση έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 302.100,00 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 100.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 

  Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

   Εξοπλισμός

  Άυλες Δαπάνες

  Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)

 

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της

  αύξηση της κερδοφορίας της

ενίσχυση της εξωστρέφειας

  επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιώ

ν εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες

  αύξηση της παραγωγικότητας  & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών

  ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

  δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

 

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία και στην αγορά στην οποία εδρεύει.